Mēs esam tik ļoti saviļņoti un gandarīti, ka varēsim svinēt mūsu draudzes 5. gadadienu, un būsim priecīgi, ka izvēlēsieties mums pievienoties, jo mēs šo laiku veltīsim Dievam par godu, lai atzīmētu šo ļoti īpašo dienu -draudzes dibināšanas dienu.Atskatoties uz šiem pieciem gadiem atpakaļ, mums ir jāpaņem pauze no ikdienas skrējiena un jāpateicas Tam Kungam, kurš dienu no dienas, mēnesi no mēneša un gadu no gada ir svētījis mūs ar savu klātbūtni, gudrību un vadību. NĀCIET, dziedāsim līksmi Tam Kungam, gavilēsim mūsu glābiņa un pestīšanas klints patvērumam! Iesim ar pateicību Viņa vaiga priekšā, uzgavilēsim Viņam ar mūsu slavas dziesmām! (Ps. 95:1-2)

EnglishLatvianRussian